Overgangsnormen

section-4ae1052

Algemeen

Over de bevordering beslist de lerarenvergadering. Leerlingen die voldoen aan de overgangsnormen hebben het recht om het jaar daarop plaats te nemen in het volgende leerjaar van het betreffende schooltype. Een leerling die niet voldoet aan de normen kan het leerjaar doubleren (als dat volgens de schoolloopbaan van de leerling nog kan), voorwaardelijk worden bevorderd, óf door de school gericht worden bevorderd naar een ander schooltype.

Een leerling mag maximaal twee jaar onderwijs in eenzelfde leerjaar van een schooltype volgen. En een leerling mag maximaal drie jaar het onderwijs in twee opeenvolgende leerjaren van een schooltype volgen. Wanneer een leerling de gestelde verblijfsduur overschrijdt, moet hij dit schooltype dus verlaten.

De docentenvergadering kan om moverende redenen en in het belang van de leerling, afwijken van de overgangsnormen.

section-03f7a8c
Bovenbouw

1.5 Begrippen m.b.t. overgangsregeling

A. Eindcijfer
Het eindcijfer per vak is het voortschrijdend gemiddelde van alle toetsen. Hoe de toetsen gewogen
worden is te vinden in de PTA's. (zie Magister)

B. Vakken achter de streep in de onderbouw
Met vakken achter de streep, afgekort vakken-ads, worden bedoeld de niet-examenvakken die wel
verplicht gevolgd worden maar waaraan eigen eisen worden gesteld die soms worden meegerekend bij de nietpakketvakken.

C. Overgangsbeslissingen
Overgangsbeslissingen worden genomen door de teamleider na advies van de docentenvergadering.

D. Tekorten
Gesproken wordt over tekorten. De volgende tekortenrekening wordt daarbij gehanteerd:
5,3 - 5,7 0,5 tekort 3,8 - 4,2 2 tekorten
4,8 - 5,2 1 tekort 3,3 - 3,7 2,5 tekorten
4,3 - 4,7 1,5 tekort 3,2 of minder 3 tekorten

E. Bespreekgevallen
Bij bespreekgevallen neemt de docentenvergadering o.m. in overweging:
1. het puntentotaal
2. de spreiding van de tekorten over de vakken
3. de ontwikkeling van de cijfers gedurende het cursusjaar
4. het 3e rapport
5. bijzondere omstandigheden.
De docentenvergadering komt tot één van de volgende adviezen:
- onvoorwaardelijk over
- voorwaardelijk over (zie F)
- uitgestelde overgangsbeslissing (zie G)
- doubleren

F. Voorwaardelijk over
Van een leerling die voorwaardelijk bevorderd is, wordt het 1e rapport beoordeeld m.b.t. de
overgangsnormen van dat cursusjaar. Komt deze leerling in de bespreekgevallen, dan zal een
besluit door de docenten vergadering genomen worden dat bindend is, d.w.z. onvoorwaardelijk
over of terugplaatsing. Voorwaardelijk bevorderen naar het hoogste leerjaar (examenklas) is wettelijk niet toegestaan.

G. Uitgestelde overgangsbeslissing
We spreken van een uitgestelde overgangsbeslissing als de teamleider eerst kennis wil nemen van de wijze waarop een leerling een opgelegde taak afrondt.

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800