section-65186b9
section-b894534

Verzuimbeleid

Ziekte melden

Ouder(s)/verzorger(s) melden op de eerste dag (uiterlijk de eerstvolgende dag) van het ziek-zijn hun kind telefonisch ziek. Omdat we graag onze leerlingen in beeld houden verwachten we dat de ouders elke ziektedag elke dag aan school melden. Als er geen melding van ziekte plaats vindt dan wordt de afwezigheid als spijbelen aangemerkt.

Ziekte als signaal

Om te voorkomen dat leerlingen zonder diploma of certificaten de school verlaten (vroegtijdig schoolverlaten) hebben wij het protocol “Ziekte Als Signaal” ondertekend. Onderzoek naar veelvuldig ziekteverzuim kan oorzaken zichtbaar maken die tot vroegtijdige schoolverlating kunnen leiden. Door die oorzaken op tijd te signaleren kan er begeleiding op ingezet worden zodat veelvuldig verzuim of volledig afhaken voorkomen wordt. Het protocol houdt in dat we als school in gesprek gaan met de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) als de leerling 4 keer ziek gemeld is.

Verzuimd een leerling voor de 5e keer wegens ziekte dan kan de school de hulp van de GGD jeugdarts inschakelen, die in gesprek gaat met de leerling en ouder(s)/verzorgers. De ouder(s)/verzorger(s) worden hierover uiteraard door de school geïnformeerd.

Aanvraag verlof
Vraag ruim van te voren bij de teamleider(s) van uw kind(eren) toestemming voor vakantieverlof, verlof wegens vervulling van plichten voortvloeiende uit godsdienst of levensovertuiging en verlof wegens andere gewichtige omstandigheden.
Als door omstandigheden niet vooraf toestemming gevraagd kan worden, dan moet zo spoedig mogelijk maar ten laatste de eerste schooldag nadat het verzuim heeft plaats gevonden, aan de school het verzuim door de ouder(s)/verzorger(s) gemeld worden; dit geldt ook voor te laat komen. De school beoordeelt dan of het verzuim geoorloofd of ongeoorloofd is.

Rijlessen en examen
Het bromfiets- trekker- en autorijexamen is geen school gerelateerd examen. De leerplichtwet is hierin leidend.

Waar krijg je wel vrij voor? 

 • Het afnemen van het CBR theorie examen. Mits er een uitnodiging van het CBR wordt overlegd (www.cbr.nl)
 • Het afnemen van het praktijkexamen (45 minuten) mits er een uitnodiging van het CBR kan worden overlegd
 • De reistijd voor- of na het examen.

Waar krijg je geen vrij voor: voor theorie- en praktijklessen.

Spijbelbeleid
Spijbelen wordt geregistreerd. De betreffende tijd wordt dubbel ingehaald. Ongeoorloofd verzuim om een ‘jaarmarkt’ te bezoeken zal leiden tot onmiddellijke schorsing. Tegelijkertijd kan daarmee de procedure voor definitieve verwijdering in gang gezet worden.

Geoorloofd verzuim is als een leerling...

 • ziek is en dit volgens de door de school opgestelde regels gemeld is
 • met toestemming van de school afwezig is nadat de ouder(s)/verzorger(s) volgens de door de school opgestelde regels een verzoek tot verlof hebben ingediend bij de school
 • wegens bijzondere omstandigheden te laat op school komt.
  Bijzondere omstandigheden zijn b.v. :
  - Bezoek aan artsen, mits tijdig gemeld door ouder(s)/verzorger(s) Bus komt te laat bij de school aan
  - Met de auto naar school gebracht maar in een file gekomen (N.B. de chauffeur, dus niet de leerling, moet dit terstond, dus niet de dag erna, bij de receptie melden)

Ongeoorloofd verzuim is als een leerling...

 • spijbelt (lessen bewust mist, zonder geldige reden lessen missen, niet nakomen van afspraken om na te komen of toetsen in te halen)
 • te laat komt zonder geldige reden ( bus gemist, verslapen, brug open, fiets kapot, etc)
 • te laat komt maar dit niet volgens de schoolregels gemeld wordt
 • ziek is maar dit niet volgens de schoolregels gemeld wordt
 • met geldige reden afwezig is maar dit niet volgens de schoolregels is gemeld

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800