4

Onder categorie 4 vallen overige schoolkosten, waarvoor de school aan ouders een vrijwillige bijdrage kan vragen.
Bijvoorbeeld: een aparte stroom naast het reguliere programma (bijvoorbeeld het Business College), gebruiks- of huurkosten en niet verplichte buitenschoolse activiteiten en excursies (waarvoor de school in bepaalde gevallen een kosteloos alternatief moet bieden).

Activiteiten
Tijdens het schooljaar worden verschillende leeractiviteiten zoals excursies, themadagen en bezinningsdagen georganiseerd. Dit betekent dat van de ouders/leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage voor de kosten van deze leeractiviteiten wordt gevraagd. De vrijwillige ouderbijdrage van ouders/leerlingen voor leeractiviteiten bedraagt voor de hele schoolloopbaan van de leerling maximaal € 240,- voor vmbo-leerlingen, € 400,- voor havo-leerlingen en € 360,- voor vwo/pro leerlingen. Bij de start van het schooljaar worden ouders geïnformeerd over de hoogte en de bestemming van de aanvullende leeractiviteiten. Een overzicht van de hoogte en bestemmingen kunt u vinden op onze website.

Lesmateriaal

Als school schaffen wij klassikale boeken aan zoals woordenboeken, atlassen en bijbels. De leerlingen hoeven deze boeken dan niet mee naar school te nemen. Hiervoor vragen wij aan de ouders een vrijwillige gebruikersvergoeding van € 3,00. Ook voor extra activiteiten, zoals excursies en werkweken, krijgt de school geen geld van het ministerie. Het overzicht schoolkosten, hiernaast te downloaden, is een limitatieve opsomming van de schoolkosten. Voor al deze kosten is instemming verkregen van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. In de rechts getoonde documenten leest u meer over het boekenpakket, de schoolkosten, de betalingsmogelijkheden enz.

Schoolpas
Elke leerling krijgt een schoolpas. Deze pas geeft toegang tot zijn/haar persoonlijke kluisje en biedt de mogelijkheid om in de mediatheek te printen, kopiëren en boeken te lenen.
Voor het gebruik van een kluisje wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van € 5,- per jaar.
De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn kluisje. Dat betekent o.a., dat bij eventuele schade aan het kluisje de leerling aansprakelijk wordt gesteld. Aan het eind van het schooljaar dient het kluisje helemaal leeg te zijn, zodat het van binnen schoongemaakt kan worden. Het pasje moet bij de mentor worden ingeleverd wanneer de leerling de school verlaat. De school behoudt zich het recht voor, als zij dat nodig acht, kluisjes te openen.
Wanneer de pas kwijt is moet dat meteen worden gemeld bij de hoofdconciërge. Tegen betaling van € 5,- kan via de mediatheek een nieuw pasje verkregen worden.

 

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800