Klachtenregeling

section-4f7455b

Wanneer ouder(s)/verzorger(s), leerlingen of personeelsleden een klacht hebben over gedragingen en/of beslissingen van het college van bestuur, de raad van toezicht, personeel of leerlingen binnen de onderwijssituatie, verdient het de voorkeur dat deze klacht binnen de school met de direct betrokkene(n) en/of diens leidinggevende wordt opgelost. Daarbij kan het personeelslid dat de klacht ontvangt zijn leidinggevende betrekken. Lukt het niet de klacht in goed overleg op te lossen, dan kan behandeling van de klacht plaatsvinden door de klachtencommissie.

Onze school is aangesloten bij de klachtencommissie van het VGS. De klachtencommissie bestaat uit personen die niet bij de school zijn betrokken. De samenstelling van de klachtencommissie staat garant voor juridische, onderwijskundige en sociaal-medische deskundigheid. De handelwijze, bevoegdheid en dergelijke van de leden van deze commissie zijn opgenomen in de onderstaande documenten.

Het doel van de klachtenregeling is een zorgvuldige behandeling van de klacht, in belang van de betrokkenen.

Een klacht moet men zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen zes maanden na de gedragingen en/of beslissingen indienen bij de klachtencommissie.

Een ouder/verzorger of leerling kan ook een klacht over seksuele intimidatie indienen bij de klachtencommissie.

De klachtencommissie bepaalt of een klacht ontvankelijk is, dat wil zeggen of alle gegevens zoals namen, adressen, data en toedracht zijn vermeld. Daarna bepaalt de klachtencommissie of de klacht gegrond is, met andere woorden, of er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan enig (strafbaar) feit.

Om het een en ander te kunnen vaststellen, heeft de klachtencommissie de bevoegdheid van hoor en wederhoor en het instellen van een onderzoek. Hierbij gelden regels voor geheimhouding.

Omtrent de bevindingen van de klachtencommissie doet zij aanbevelingen aan het college van bestuur voor eventueel te treffen maatregelen en sancties. Daarbij kan sprake zijn van overleg met de vertrouwensinspecteur en van het doen van aangifte bij een opsporingsambtenaar.

Onze school is aangesloten bij de door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs ingestelde klachtencommissie, die is ondergebracht bij de stichting GCBO. De GCBO is een samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs. GCBO doet de administratieve afwikkeling van een klacht, en ook kunt u daar met uw vragen terecht bij een mogelijke klacht. U kunt uw klacht indienen door een brief of een mail te sturen naar GCBO. Bij het in behandeling nemen van een klacht gebruikt GCBO een vragenformulier, dat is te downloaden op de site van GCBO. Dit dient ter ondersteuning van de door u opgestelde klachtbrief en die kunt u gelijk meesturen.

Contactgegevens GCBO: Postbus 82324 | 2508 EH Den Haag | T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) | E info@gcbo.nl

Via onderstaande verwijzingen treft u actuele informatie en procedures voor het indienen van uw klacht.

Website GCBO Klachtencommissie Procedure Reglement Vragenformulier

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800