A A A zoek »
Time Inn
De Time Inn geeft ondersteuning op maat voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling of het leren.

Waar
De Time Inn heeft een eigen ruimte waar de leerling terecht kan voor begeleiding. Er is een Time Inn op de locaties Kampen en Urk.

Voor wie
Time Inn is er voor begeleiding van leerlingen die vastlopen bij het leren of bij hun persoonlijke ontwikkeling en daar, voor een bepaalde periode, extra hulp bij nodig hebben. De begeleiding kan nodig zijn omdat de leerling ADHD, autisme of een andere belemmering heeft waar zij last van hebben in de klassensituatie, in het omgaan met andere leerlingen of bij het leren. Elke leerling werkt in de Time Inn aan zijn/haar eigen doelen.

Hulp op maat
Gedurende de hele week is er iemand in de Time Inn aanwezig om leerlingen te begeleiden. Aan iedere leerling wordt hulp op maat geboden. In het Individueel Ontwikkelplan staan de specifieke doelen en afsrpaken over de begeleiding(smomenten). 
Mogelijkheden voor begeleiding zijn:
- Hulp bij plannen
- Hulp bij huiswerk (ook na schooltijd)
- Toetsen maken
- Rustmomenten nemen
- Contactmomenten
- Psycho-educatie

Aanmelding
Time Inn is een arrangement van extra ondersteuning. Plaatsing verloopt daarom via de ondersteuningsroute en -toewijzing als de basisondersteuning onvoldoende is. 
Aanmelding voor toekennen arrangement verloopt via de mentor of de teamleider.
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV