A A A zoek »
Melden ziekte
Als een leerling ziek is moeten de ouder(s)/verzorger(s) dezelfde dag of uiterlijk de eerst volgende dag dit TELEFONISCH aan school melden. Is een leerling meerdere dagen ziek, dan moeten de ouders ELKE DAG de school melden, dat de leerling  wegens ziekte verzuimt. Als er geen melding van ziekte plaats vindt dan wordt de afwezigheid als spijbelen aangemerkt.

Aanvraag verlof

Ouder(s)/verzorger(s)  hebben de  plicht om zich te houden aan de regels die de school hanteert betreffende verzuim. De ouder(s)/verzorger(s) moeten de school ruim van te voren toestemming vragen voor vakantieverlof, verlof wegens vervulling van plichten voortvloeiende uit godsdienst of levensovertuiging en verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. 
Als door omstandigheden niet vooraf toestemming gevraagd kan worden, dan moet zo spoedig mogelijk maar ten laatste de eerste schooldag nadat het verzuim heeft plaats gevonden, aan de school het verzuim door de ouder(s)/verzorger(s) gemeld worden; dit geldt ook voor te laat komen. De school beoordeelt dan of het verzuim geoorloofd of ongeoorloofd is.

Verzuimbeleid

Algemeen
Leerlingen zijn wettelijk tot het eind van het schooljaar waarin zij 16 jaar worden volledig leerplichtig. Ook zijn leerlingen, die nog geen 18 jaar zijn en geen startkwalificatie (een diploma havo, vwo of mbo op tenminste niveau 2) hebben behaald, wettelijk kwalificatieplichtig.

Zowel voor leerplichtige als kwalificatieplichtige leerlingen geldt dat de school verzuim moet registreren en herhaaldelijk verzuim of langdurig ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar moet melden.

De ouders/verzorgers van de leerling zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het schoolbezoek van de leerling; zij dienen alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de leerling  op tijd op school is en de lessen volgt.

We maken onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

Geoorloofd verzuim is als een leerling:

 • Ziek is en dit volgens de door de school opgestelde regels gemeld is
 • Met toestemming van de school afwezig is nadat de ouder(s)/verzorger(s) volgens de door de school opgestelde regels een verzoek tot verlof hebben ingediend bij de school
 • Wegens bijzondere omstandigheden te laat op school komt
  • Bijzondere omstandigheden zijn b.v. :
  • Bezoek aan artsen, mits tijdig gemeld door ouder(s)/verzorger(s)
  • Bus komt te laat bij de school aan
 • Met de auto naar school gebracht maar in een file gekomen (N.B. de chauffeur, dus niet de leerling, moet dit terstond, dus niet de dag erna, bij de receptie melden) 


Ongeoorloofd verzuim is als een leerling:

 • Spijbelt (lessen bewust mist, zonder geldige reden lessen missen, niet nakomen van afspraken om na te komen of toetsen in te halen)
 • Te laat komt zonder geldige reden ( bus gemist, verslapen, brug open, fiets kapot, etc)
 • Te laat komt maar dit niet volgens de schoolregels gemeld wordt
 • Ziek is maar dit niet volgens de schoolregels gemeld wordt
 • Met geldige reden afwezig is maar dit niet volgens de schoolregels is gemeld 

Spijbelen wordt geregistreerd. De betreffende tijd wordt dubbel ingehaald. Ongeoorloofd verzuim om een ‘jaarmarkt’ te bezoeken zal leiden tot onmiddellijke schorsing. Tegelijkertijd kan daarmee de procedure voor definitieve verwijdering in gang gezet worden.

Ziekte als signaal
De Pieter Zandt sg.heeft ook het protocol “Ziekte  Als Signaal” (ZAS) ondertekend. Het doel van dit protocol is om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen; onderzoek naar ziekteverzuim kan oorzaken zichtbaar maken die tot vroegtijdige schoolverlating leiden; door die oorzaken tijdig aan te pakken kan verzuim of volledig afhaken voorkomen worden. Dit protocol houdt in dat er met een leerling en ouder(s)/verzorger(s) een gesprek plaats vindt als een leerling 4 keer ziek gemeld is. Verzuimd een leerling voor de 5 keer wegens ziekte dan kan de school de GGD jeugdarts inschakelen, die een gesprek met de leerling en ouder(s)/verzorgers heeft over het veelvuldige ziekteverzuim; de ouder(s)/verzorger(s) worden door de school geïnformeerd dat er een melding bij de GGD is gedaan.
Rijlessen en examen
 • Het bromfiets- trekker- en autorijexamen is geen school gerelateerd examen.
 • De leerplichtwet is leidend.

Waar krijg je wel vrij voor? (zoveel als nodig is maar niet meer!!)

 • Het afnemen van het CBR theorie examen. (mits er een uitnodiging van het CBR) wordt overlegd (www.cbr.nl)
 • Het afnemen van het praktijkexamen (45 minuten) mits er een uitnodiging van het CBR kan worden overlegd
 • De reistijd voor- of na het examen.

Waar krijg je geen vrij voor: voor theorie- en praktijklessen.

Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV