A A A zoek »
Schoolkosten

Lesmateriaal

De Pieter Zandt scholengemeenschap verstrekt de schoolboeken en het overig lesmateriaal, dat noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. De kosten van schoolboeken en het overig lesmateriaal worden bij de ouders niet in rekening gebracht. De school geeft de boeken gedurende het schooljaar in bruikleen. De boeken zijn eigendom van de school. De leermiddelenpakketten worden in de eerste week na de zomervakantie op school uitgereikt aan de leerlingen. Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas, een rekenmachine of gereedschap ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De gedachte hierachter is dat het gaat om lesmateriaal dat langer dan een jaar meegaat, door meer gezinsleden kan worden gebruikt en (door het zelf aan te schaffen) het eigendom wordt van de leerling.
Als school schaffen wij klassikale boeken aan zoals woordenboeken, atlassen en Bijbels. De leerlingen hoeven deze boeken dan niet mee naar school te nemen. Hiervoor vragen wij aan de ouders een vrijwillige gebruikersvergoeding.

Ook voor extra activiteiten, zoals excursies en werkweken, krijgt de school geen geld van het ministerie. Het overzicht schoolkosten, te downloaden via de pagina vrijwillige ouderbijdrage, is een limitatieve opsomming van de schoolkosten. Voor al deze kosten is instemming verkregen van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Op genoemde pagina leest u meer over het boekenpakket, de schoolkosten, de betalingsmogelijkheden enz.


       
       

Stichting Financiële Steun


De Stichting tot Financiële Steun Pieter Zandt is in het leven geroepen om ouders, die vanwege te hoge vervoerskosten hun kinderen geen onderwijs zouden kunnen laten volgen op onze school, toch deze mogelijkheid te bieden. 
 
         

Vrijwillige ouderbijdrage


De Pieter Zandt zal voor aangegeven voorzieningen, activiteiten of bestemmingen, indien van toepassing, een vrijwillige bijdrage van ouders vragen.


 
Lesmateriaal

Sportkleding

De leerlingen dragen zelf zorg voor de aanschaf van gymkleding. Deze moet fatsoenlijk en zedig zijn. Dit betekent onder andere: geen hemdjes, niet een te korte broek en niet een te kort shirt. De gymkleding moet zo neutraal mogelijk zijn, dus bijvoorbeeld geen onfatsoenlijke opdrukken en namen van (top)sporters. N.B. Let u bij aanschaf van schoeisel vooral op de kwaliteit van de zool. Deze mag absoluut niet afgeven. Alleen gymschoenen met naturelkleur zolen zijn toegestaan. U kunt, bij twijfel, wachten met aanschaf tot na de eerste schooldag. Bij voortijdige aanschaf loopt u het risico schoenen met ‘verkeerde’ zolen te kopen, die dan niet toegestaan worden. Zorg dus altijd dat u ze kunt ruilen. 

Activiteiten
Gedurende het schooljaar worden verschillende leeractiviteiten zoals excursies, themadagen en bezinningsdagen voor de leerlingen georganiseerd. Dit betekent dat van de ouders/leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage voor de kosten van deze leeractiviteiten wordt gevraagd. De vrijwillige ouderbijdrage van ouders/leerlingen voor leeractiviteiten bedraagt voor de hele schoolloopbaan van de leerling maximaal € 240,- voor vmbo-leerlingen, € 400,- voor havo-leerlingen en € 360,- voor vwo/pro leerlingen. Bij aanvang van schooljaar 2017/2018 worden ouders geïnformeerd over de hoogte en de bestemming van de aanvullende leeractiviteiten. Een overzicht van de hoogte en bestemmingen kunt u vinden op onze website.

Schoolpas
Elke leerling krijgt een schoolpas. Deze pas geeft toegang tot zijn/haar persoonlijke kluisje en biedt de mogelijkheid om in de mediatheek te printen, kopieren en boeken te lenen. 

Voor het gebruik van een kluisje wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van € 5,- per jaar. 

De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn kluisje. Dat betekent o.a., dat bij eventuele schade aan het kluisje de leerling aansprakelijk wordt gesteld. Aan het eind van het schooljaar dient het kluisje helemaal leeg te zijn, zodat het van binnen schoongemaakt kan worden. Het pasje moet bij de mentor worden ingeleverd wanneer de leerling de school verlaat. De school behoudt zich het recht voor, als zij dat nodig acht, kluisjes te openen. 

Wanneer de pas kwijt is moet dat meteen worden gemeld bij de hoofdconciërge. Tegen betaling van € 4,- kan via de mediatheek een nieuw pasje verkregen worden. 

Veiligheidsschoenen

Voor ouders en leerlingen van de afdelingen elektro, metaal en bouw is het belangrijk te weten dat tijdens de stageperiode de werkgever volgens de Arbo-wet een leerling verplicht om enkele veiligheidsmaatregelen te nemen. Dit geldt vooral het dragen van veiligheidsschoenen. Het is dan ook dringend aan te bevelen uw zoon aan het begin van zijn beroepsopleiding van een paar veiligheidsschoenen te voorzien, zodat deze ook tijdens de praktijklessen gebruikt kunnen worden.  

Algemene benodigdheden

Voor de eerste schooldag moeten de leerlingen het volgende zelf kopen:
 • Een goede schooltas. De schoolarts beveelt in het bijzonder een rugtas aan om scheefgroei van de wervelkolom te voorkomen
 • Lijntjesschriften
 • Wiskundeschrift, groot formaat met 1 cm hokjes 
 • Etui met geodriehoek, vulpotlood 1/2 mm, gum, passer en balpen 
 • Rekenmachine (TI 30 XBMultiview) en bovenbouw havo/vwo een grafische rekenmachine (TI-84+ silver edition) 
 • Voorgeschreven gymkleding (zie pagina vrijwillige ouderbijdrage) 
 • USB-stick
 • Het is mogelijk dat er in de loop van het jaar een Grote Bosatlas (54e of 55e editie) aangeschaft moet worden. Dit hoort de leerling van de vakdocent 
 • Bijbel, Prisma woordenboeken voor Nederlands en de moderne vreemde talen
Leerlingen praktijkonderwijs krijgen de eerste schoolweek informatie over aan te schaffen schoolbenodigdheden. Verder moeten de leerlingen beschikken over

 • Tekenetui € 20,- (leerjaar 1) 
 • Schoolpas € 4,- 
 • Werkkleding praktijklessen techniek en zorg en welzijn 
 • Veiligheidsschoenen afdelingen techniek
 • Gereedschap afdelingen techniek en zorg en welzijn. 
 • Headset € 15,- (leerjaar 1) 
De school biedt de mogelijkheid dat deze materialen via de school gekocht kunnen worden. Wanneer u zelf dit wilt aanschaffen, dient u de specificaties op te vragen bij de teamleider, bij wie u ook verdere informatie over het bovengenoemde kunt krijgen.
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV