A A A zoek »
Algemene benodigdheden

Voor de eerste schooldag moeten de leerlingen het volgende zelf kopen:
 • Een goede schooltas. De schoolarts beveelt in het bijzonder een rugtas aan om scheefgroei van de wervelkolom te voorkomen
 • Lijntjesschriften, waarvan minstens 1 groot (A4) formaat voor aardrijkskunde
 • Wiskundeschrift, groot formaat met 1 cm hokjes 
 • Etui met geodriehoek, vulpotlood 1/2 mm, gum en passer 
 • Rekenmachine (TI 30 XBMultiview) 
 • Voorgeschreven gymkleding (zie elders op deze pagina) 
 • USB-memorystick
Leerlingen praktijkonderwijs krijgen de eerste schoolweek informatie over aan te schaffen schoolbenodigdheden.

Via school ontvangt de leerling: 
 • Tekenetui € 21,- (leerjaar 1) 
 • Schoolpas € 4,- 
 • Werkkleding praktijklessen techniek  
 • Veiligheidsschoenen afdelingen techniek (zie elders op deze pagina)
 • Gereedschap afdelingen techniek 
 • Headset € 15,- (leerjaar 1) 
Wanneer u zelf dit wilt aanschaffen, dient u de specificaties op te vragen bij de teamleider, bij wie u ook verdere informatie over het bovengenoemde kunt krijgen.
Lesmateriaal

Sportkleding
De leerlingen dragen zelf zorg voor de aanschaf van gymkleding. Deze moet fatsoenlijk en zedig zijn. Dit betekent onder andere: geen hemdjes, niet een te korte broek en niet een te kort shirt. De gymkleding moet zo neutraal mogelijk zijn, dus bijvoorbeeld geen onfatsoenlijke opdrukken en namen van (top)sporters. N.B. Let u bij aanschaf van schoeisel vooral op de kwaliteit van de zool. Deze mag absoluut niet afgeven. Alleen gymschoenen met naturelkleur zolen zijn toegestaan. U kunt, bij twijfel, wachten met aanschaf tot na de eerste schooldag. Bij voortijdige aanschaf loopt u het risico schoenen met ‘verkeerde’ zolen te kopen, die dan niet toegestaan worden. Zorg dus altijd dat u ze kunt ruilen. 

Activiteiten
Gedurende het schooljaar worden verschillende leeractiviteiten zoals excursies, themadagen en bezinningsdagen voor de leerlingen georganiseerd. Dit betekent dat van de ouders/leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage voor de kosten van deze leeractiviteiten wordt gevraagd. De vrijwillige ouderbijdrage van ouders/leerlingen voor leeractiviteiten bedraagt voor de hele schoolloopbaan van de leerling maximaal € 240,- voor vmbo-leerlingen, € 400,- voor havo-leerlingen en € 360,- voor vwo/pro leerlingen. Bij aanvang van schooljaar 2019/2020 worden ouders geïnformeerd over de hoogte en de bestemming van de aanvullende leeractiviteiten. Een overzicht van de hoogte en bestemmingen kunt u vinden op onze website.

Schoolpas

Elke leerling krijgt een schoolpas. Deze pas geeft toegang tot zijn/haar persoonlijke kluisje en biedt de mogelijkheid om in de mediatheek te printen, kopieren en boeken te lenen. 
Voor het gebruik van een kluisje wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van € 5,- per jaar. 
De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn kluisje. Dat betekent o.a., dat bij eventuele schade aan het kluisje de leerling aansprakelijk wordt gesteld. Aan het eind van het schooljaar dient het kluisje helemaal leeg te zijn, zodat het van binnen schoongemaakt kan worden. Het pasje moet bij de mentor worden ingeleverd wanneer de leerling de school verlaat. De school behoudt zich het recht voor, als zij dat nodig acht, kluisjes te openen. 
Wanneer de pas kwijt is moet dat meteen worden gemeld bij de hoofdconciërge. Tegen betaling van € 4,- kan via de mediatheek een nieuw pasje verkregen worden. 

Veiligheidsschoenen

Voor ouders en leerlingen van de afdelingen elektro, metaal en bouw is het belangrijk te weten dat tijdens de stageperiode de werkgever volgens de Arbo-wet een leerling verplicht om enkele veiligheidsmaatregelen te nemen. Dit geldt vooral het dragen van veiligheidsschoenen. Het is dan ook dringend aan te bevelen uw zoon aan het begin van zijn beroepsopleiding van een paar veiligheidsschoenen te voorzien, zodat deze ook tijdens de praktijklessen gebruikt kunnen worden.  

     
       

Stichting Financiële Steun


De Stichting tot Financiële Steun Pieter Zandt is in het leven geroepen om ouders, die vanwege te hoge vervoerskosten hun kinderen geen onderwijs zouden kunnen laten volgen op onze school, toch deze mogelijkheid te bieden. 

Meer info
 
         

Vrijwillige ouderbijdrage


De Pieter Zandt zal voor aangegeven voorzieningen, activiteiten of bestemmingen, indien van toepassing, een vrijwillige bijdrage van ouders vragen.

Overeenkomst
 
Schoolkosten
De benodigde boeken worden door de school aan de leerlingen beschikbaar gesteld. De leermiddelenpakketten worden in de eerste week na de zomervakantie op school uitgereikt aan de leerlingen. Deze leenboeken blijven eigendom van de school en dienen na afloop van het schooljaar weer ingeleverd te worden.

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zorgvuldig met de leenboeken zullen omgaan. Daarin mag niet worden geschreven of getekend, behalve op aanwijzing van de docent. Bij beschadiging of vermissing wordt aan het einde van het schooljaar een bedrag in rekening gebracht.

Als school zijn wij in het kader van de wet ‘Gratis schoolboeken VO’ verplicht om onze leerlingen van ‘gratis schoolboeken’ te voorzien. Onder de noemer ‘gratis schoolboeken’ valt meer dan alleen boeken; de regeling is ook van toepassing op:

 • leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examen-trainingen en -bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s die een leerling in dat leerjaar nodig heeft; 
 • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten voor licenties) dat een leerling in dat leerjaar nodig heeft.  
Ondersteunende (les)materialen zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines, tekenetuis en gymspullen vallen niet onder deze regeling. De reden hiervoor is dat ze niet gebonden zijn aan één specifiek leerjaar en/of door meerdere kinderen uit een gezin kunnen worden gebruikt. 

Als school schaffen wij klassikale boeken aan zoals woordenboeken, atlassen en bijbels. De leerlingen hoeven deze boeken dan niet mee naar school te nemen. Hiervoor vragen wij aan de ouders een vrijwillige gebruikersvergoeding van € 3,00. Ook voor extra activiteiten, zoals excursies en werkweken, krijgt de school geen geld van het ministerie. Het overzicht schoolkosten, hiernaast te downloaden, is een limitatieve opsomming van de schoolkosten. Voor al deze kosten is instemming verkregen van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. In de rechts getoonde documenten leest u meer over het boekenpakket, de schoolkosten, de betalingsmogelijkheden enz.
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV