A A A zoek »
Kunstwerken
In en bij de schoolgebouwen zijn kunstwerken geplaatst, waarin de identiteit van de school tot uitdrukking is gebracht. Op het binnenplein van de locatie Kampen staat het kunstwerk ‘Fortitudo’. Hier wordt de ‘geestelijke wapenrusting’ uit Efeze 6 verbeeld. Bij het schoolgebouw van de locatie Urk is een kunstwerk geplaatst dat bestaat uit een zuil op een plateau met daaromheen zwerfkeien. De vlam op de zuil verbeeldt dat wij door de Heilige Geest bezield en geleid moeten worden. Verder bevat het kunstwerk verwijzingen naar de brede en de smalle weg en naar een kompas, dat de weg omhoog wijst. In het schoolgebouw in Staphorst staat een borstbeeld van Willem Sluiter opgesteld. De toenmalige school in Staphorst, die destijds met de Pieter Zandt scholengemeenschap is gefuseerd, was naar deze predikant-dichter uit de 17e eeuw genoemd. Voor het schoolgebouw in IJsselmuiden zijn het oude en het nieuwe logo op speelse wijze verwerkt in een kunstwerk, omdat de scholengemeenschap in 1985 in IJsselmuiden van start ging.
Kunstplein Kampen
Edit Album Re-Order the Album Images

Kunstwerken

Het thema voor het kunstwerk op het kunstplein van locatie Kampen is 'Fortitudo' (=kracht) en is genomen uit Efeze 6 : 10 t/m 20

  • De helm der zaligheid
  • Het schild des geloofs
  • De Bron
  • Het borstwapen der gerechtigheid
Efeze 6 : 10 t/m 20
Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 
Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 
En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;
En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des Evangelies bekend te maken;
Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV